Skip to Content

:::

Hướng dẫn truy cập trang web

Trang web chúng tôi thiết lập theo nguyên tắc thiết kê trang web không chướng ngại, nội dung chính của trang web chia là 4 phần:
(1) Khu chức năng phía trên
(2) Khu nội dung chính
(3) Khu chức năng bên trái
(4) Khu chức năng phía dưới
Phím nhanh (Accesskey) của trang web chung tôi thiết lập như sau:
Alt + U: Khu chức năng phía trên, bao gồm trở về trang chủ, hướng dẫn truy cập trang web, tìm kiếm trang web.
Alt + C: Khu nội dung chính, là khu nội dung chính của trang này.
Alt + L: Khu chức năng bên trái, là liên kết liên quan của hạng mục.
Alt + S: Tra cứu toàn văn.
Alt + Z: Khu chức năng phía dưới, có liên kết khác của trang web chúng tôi.
Nếu bộ truy cập của bạn là Firefox, phương pháp sử dụng phím nhanh là Shift + Alt + (chữ cái phím nhanh), ví dụ Shift + Alt + C sẽ nhảy vào khu trung ương của trang web, từ đó suy ra.
trở lại